Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 48
20160032 Документи: 11

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм,  РЕ 100 RC – еднослойни от Ø 32 мм до Ø 630 мм, двуслойни от Ø 90 мм до Ø 630 мм, и фасонни части за свързването им”

Обособена позиция № 2 „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци"

 

 

20160022 Документи: 12

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

20160013 Документи: 4

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:„Извършване на последваща периодична проверка и последваща проверка след ремонт на водомери резбови  Qn 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 5,0 m³/h;  6 m³/h; 10 m³/h сух и мокър тип за студена вода,  водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян” - ОТТЕГЛЕНА

20150082 Документи: 4

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД" гр.Троян"

20150071 Документи: 8

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството"