Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 48
20150012 Документи: 7

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

20140022 Документи: 29

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

20140012 Документи: 18

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф 630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, полипропиленови (ПП) фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"