Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 48
20190092 Документи: 10

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян"

20190082 Документи: 2

Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян"

20190072 Документи: 13

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:Доставка на устройства за дистанционно отчитане на водомери с импулсен изход и абонамент за облачно-базирана платформа за управление, визуализация и анализ за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян

 

Пазарна консултация:  Доставка на устройства за дистанционно отчитане на водомери с импулсен изход и абонамент за облачно-базирана платформа за управление, визуализация и анализ за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

20190063 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните и на суровите повърхностни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Извършване на периодичен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К” Стенето ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 2: „Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода, съгласно Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване”

 

20190051 Документи: 7

Съвместна процедура на Община Троян и "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ улична мрежа в селата на община Троян".