Услуги

Четвъртък, 05 Януари 2023 14:15
Публикувана в Услуги

“В и К Стенето” ЕООД обявява, че с Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. на КЕВР за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 година, утвърждава, считано от 01.01.2023 г. цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г. на „В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян, както следва:

 1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,547 лв./куб.м
 2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,171 лв./куб.м
 3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
  - за битови и приравнени към тях потребители - 0,450 лв./куб.м
  - за промишлени и други стопански потребители:
  степен на замърсяване 1 – 0,517 лв./куб.м
  степен на замърсяване 2 – 0,766 лв./куб.м
  степен на замърсяване 3 – 1,044 лв./куб.м
 4. Доставяне на вода на друг В и К оператор - 0,936 лв./куб.м
Прочетена 1741 пъти