Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20160032
20160032 Документи: 11

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм,  РЕ 100 RC – еднослойни от Ø 32 мм до Ø 630 мм, двуслойни от Ø 90 мм до Ø 630 мм, и фасонни части за свързването им”

Обособена позиция № 2 „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци"

 

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05-12-2018 262.19 KB
Договор за обществена поръчка с приложения към него 21-11-2016 3.42 MB
Решение 24.10.2016 г. 25-10-2016 101.63 KB
Проверителни таблици към протокол от 21.10.2016 г. 25-10-2016 1.54 MB
Протокол 21.10.2016 г. 25-10-2016 2.78 MB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 18-10-2016 43.17 KB
Протокол 18.10.2016 г. 18-10-2016 244.57 KB
Протокол 07.10.2016 г. 07-10-2016 505.08 KB
Документация за обществена поръчка 17-08-2016 997.21 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 17-08-2016 642.94 KB
Решение за откриване на процедура 17-08-2016 332.8 KB