Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 48
20180102 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Обособена позиция №1 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Обособена позиция №2 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

20180092 Документи: 13

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на употребяван верижен товарач с мултифункционална (отваряема) кофа за нуждите на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

 

20180081 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място /СIРР/” на градски канализационен клон с диаметри ф500мм, ф600мм и Я600/900мм, с обща дължина 255м., в гр.Троян, преминаващ по ул. „Васил Левски”, от съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Тома Хитров“ до съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Минко Радковски“, и  безизкопно превключване на 31 бр. СКО към рехабилитирания участък“

20180073 Документи: 8

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

20180062 Документи: 14

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Обособена позиция №1 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Обособена позиция №2 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”