Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180062
20180062 Документи: 14

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Обособена позиция №1 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Обособена позиция №2 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

 

Информация за възложена поръчка - комунални услуги 19-07-2018 661.14 KB
Решение за прекратяване на процедура 04-07-2018 114.11 KB
Решение 21.05.2018 г. 21-05-2018 148.38 KB
Доклад от работата на комисията 15.05.2018 г. 21-05-2018 235.46 KB
Протокол 15.05.2018 г. 21-05-2018 107.19 KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 08-05-2018 48.78 KB
Протокол 08.05.2018 г. 08-05-2018 311.27 KB
Протокол 25.04.2018 г. 25-04-2018 369.69 KB
Протокол 24.04.2018 г. 25-04-2018 349.41 KB
еЕЕДОП 25-04-2018 92.86 KB
Съобщение 18-04-2018 29.5 KB
Документация за обществена поръчка 29-03-2018 598.9 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 29-03-2018 625.88 KB
Решение за откриване на процедура 29-03-2018 325.83 KB