Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180102
20180102 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Обособена позиция №1 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Обособена позиция №2 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

Обявление за приключване на договор за общ.поръчка Обособена позиция № 2 20-11-2019 244.68 KB
Обявление за приключване на договор за общ.поръчка Обособена позиция № 1 20-11-2019 239.45 KB
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 21-09-2018 690.78 KB
Договор за обществена поръчка Обособена позиция № 2 21-09-2018 1017.37 KB
Договор за обществена поръчка Обособена позиция № 1 21-09-2018 1.02 MB
Решение 22-08-2018 88.75 KB
Доклад 21.08.2018 г. 22-08-2018 119.51 KB
Протокол 21.08.2018 г. 22-08-2018 413.73 KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 15-08-2018 35.05 KB
Протокол 15.08.2018 г. 15-08-2018 172.13 KB
Протокол 06.08.2018 г. 06-08-2018 685.7 KB
еЕЕДОП 23-07-2018 90.28 KB
Документация за обществена поръчка 23-07-2018 544.85 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 23-07-2018 631.94 KB
Решение за откриване на процедура 23-07-2018 341.83 KB