Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20200042
20200042 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях за нуждите  на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 1 „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм еднослойни,  РЕ 100 RC многослойни тръби от Ø 90 мм до Ø 630 мм от ПЕВП  за полагане без пясъчно легло, и заваряеми фасонни части за свързването им”

Обособена позиция № 2 „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци”

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 9/28.08.2020 г. 22-11-2022 269.51 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 8/28.08.2020 г. 12-08-2022 266.33 KB
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 24-09-2020 709.7 KB
Договор за обществена поръчка №9/28.08.2020 г. ОП №2 24-09-2020 1.94 MB
Договор за обществена поръчка №8/28.08.2020 г. ОП №1 24-09-2020 2.67 MB
Решение 16-07-2020 217.27 KB
Доклад 13.07.2020 г. 16-07-2020 210.32 KB
Протокол №3/13.07.2020 г. 16-07-2020 199.08 KB
Протокол №2/10.07.2020 г. 16-07-2020 143.36 KB
Протокол №1/09.07.2020 г. 16-07-2020 355.17 KB
Писмено разяснение по условията на обществена поръчка 03-07-2020 544.12 KB
Документация за обществена поръчка 12-06-2020 805.04 KB
еЕЕДОП 12-06-2020 90.21 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 12-06-2020 642.58 KB
Решение за откриване на процедура 12-06-2020 338.63 KB