Напредък по проект BG051PO001-2.3.03-1098 за м.април 2014 г.

Четвъртък, 15 Май 2014 16:06
Публикувана в Проект BG051PO001-2.3.03-1098

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец април 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Раздадени са личните предпазни средства и работното облекло на работниците и служителите от дружеството в изпълнение на дейност 5 "Закупуване на лични предпазни средства".
2. Продължава изпълнението на дейност 2  "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност". Проведени са срещи с експерти от избраната фирма изпълнител във връзка с изготвянето на анализа. На 25.04.2014 г. с приемо-предавателен протокол е предаден изготвения "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян.
3. Проведена е обществена поръчка по чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки - прилагане на глава осма "а" от закона в подготовка на дейност 6 - "Разработване и внедряване на система за БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001". Изготвен е протокол за работата на длъжностните лица, който е утвърден от управителя на "В и К Стенето" ЕООД и е избран изпълнител на дейността. Сключен е писмен договор.
4. В подготовка на дейност 3 "Ремонт на ДМА" са изготвени и изпратени покани до фирми за избор на изпълнител на дейността. Получено е едно предложение и е избран изпълнител, сключен е писмен договор.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".