Напредък по проект BG051PO001-2.3.03-1098 за м.март 2014 г.

Вторник, 15 Април 2014 12:11
Публикувана в Проект BG051PO001-2.3.03-1098

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец март 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Започна изпълнението на дейност 2 - "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност". Проведени са срещи с екип експерти от избраната фирма изпълнител във връзка с изготвянето на анализа.
2. Доставени са работното облекло и личните предпазни средства за работниците и служителите на дружеството в изпълнение на дейност 5 - "Доставка на лични предпазни средства". Всички са обозначени със стикери, указващи, че доставката е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
3. Изготвена е документация за провеждане на обществена поръчка по чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки - прилагане на глава осма "а" от закона в подготовка на дейност 6 - "Разработване и внедряване на система за БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001". Публикувана е публична покана на Портала за обществени поръчки и документация на интернет сайта на дружеството.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".