Напредък по проект BG051PO001-2.3.03-1098 за м.юли 2014 г.

Вторник, 12 Август 2014 17:35
Публикувана в Проект BG051PO001-2.3.03-1098

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.


През месец юли 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Подготовка на Дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” – проведена е процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана за избор на изпълнител на дейността. В посочения в документацията срок е постъпила една оферта. Длъжностните лица са отворили, разгледали и оценили получената оферта, която отговаря на изискванията на възложителя на обществената поръчка. За работата си длъжностните лица са съставили протокол, който е одобрен от управителя на дружеството чрез издадена заповед. Избраната фирма за извършване на „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” е „Интернешънал Сертификейшънс България” ЕООД гр.София, с която е сключен писмен договор.

През месец август и септември ще се извърши изпълнението на дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001”, чрез извършване на сертификационен одит и издаване на сертификат за съответствие.

 

 

 

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".