Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20170072
20170072 Документи: 7

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Доставка на  водомери  резбови с  Q3= 2,5  m³/h; 4 m³/h; 6,3 m³/h; 10 m³/h; 16 m³/h за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери коаксиални с въртящо се бутало, водомери резбови магнитно-индуктивни с DN 20-40 mm с вградени лоджер и модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-150 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян.” - ПРЕКРАТЕНА

Решение 19-10-2017 102.67 KB
Продължение Протокол 17.10.2017 г. 19-10-2017 135.18 KB
Протокол 16.10.2017 г. 19-10-2017 164.73 KB
Писмени разяснения по условията на обществена поръчка 11-10-2017 237.88 KB
Документация за обществена поръчка 21-09-2017 785.43 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 21-09-2017 527.28 KB
Решение за откриване на процедура 21-09-2017 354.76 KB