Новини

Обявление за провеждане на публичен търг

Петък, 14 Август 2020 16:24
Публикувана в Новини
ОБЯВЛЕНИЕ Управителят на „В и К – Стенето“ ЕООД гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, ЕИК 820146942, публично предприятие по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от ЗПП, на основание чл.11, ал.2 и чл.12 от Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел, във връзка с глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 157 на Общински съвет гр.Троян, и с Решение № РД-188/14.08.2020 г., открива търг за продажба на движими вещи,…
Във връзка с ремонтни дейности, ще бъде нарушено водоподаването в рамките на работния ден по ул."Васил Левски", от Рязан мост надолу, в кв.Велчевско

Ремонтни дейности в с.Голяма Желязна

Сряда, 22 Юли 2020 07:27
Публикувана в Новини
Започват ремонтни дейности на водопроводната мрежа по ул."Георги Бенковски" и ул."Стойко Ханджиев" в с.Голяма Желязна. Ще бъде нарушено водоподаването в следващите дни, в рамките на работния ден.

Ремонтни дейности в гр.Троян

Сряда, 22 Юли 2020 07:25
Публикувана в Новини
Започва частична подмяна на водопроводната мрежа по ул."Незабравка" в гр.Троян. Ще бъде нарушено водоподаването по ул."Стефан Караджа" и ул."Хаджи Димитър" в рамките на работния ден.

Ремонтни дейности в с.Борима

Сряда, 08 Юли 2020 09:22
Публикувана в Новини
Във връзка с извършвани ремонтни дейности на водопроводната мрежа по ул."Кирил и Методий" и ул."Дъбрава" в с.Борима, ще бъде нарушено водоподаването в района в следващите дни, в рамките на работния ден.