Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190043
20190043 Документи: 25

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни и суровите подземни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „А“  (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 2: „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „Б“ (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 3: „Извършване на периодичен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К” Стенето ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 4: „Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода съгласно Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване”

Обособена позиция № 5: „Извършване на пробонабиране и анализи на сурови подземни води, използвани за питейно – битово водоснабдяване, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води”

 

 

 

 

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Об.позиция № 2 13-05-2020 273.79 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Об.позиция № 5 24-04-2020 268.26 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Об.позиция № 1 24-04-2020 264.47 KB
Обявление за изменение - корекция 20-08-2019 339.87 KB
Обявление за изменение 19-08-2019 342.33 KB
Предложение - неразделна част от допълнително споразумение № 1 19-08-2019 129.07 KB
Допълнително споразумение № 1 към договор за обществена поръчка № 7/20.05.2019 г. 19-08-2019 193.1 KB
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 22-05-2019 1.14 MB
Договор за обществена поръчка с приложения за Обособена позиция № 5 22-05-2019 793.73 KB
Договор за обществена поръчка с приложения за Обособена позиция № 2 22-05-2019 1.07 MB
Договор за обществена поръчка с приложения за Обособена позиция № 1 22-05-2019 828.9 KB
Решение № РД-115/08.04.2019 г. 08-04-2019 58.5 KB
Доклад на комисията 08.04.2019 г. 08-04-2019 87 KB
Протокол 08.04.2019 г. 08-04-2019 20.38 KB
Протокол 02.04.2019 г. 03-04-2019 21.82 KB
Протокол 28.03.2019 г. 29-03-2019 22.01 KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 28-03-2019 37.4 KB
Протокол 18.03.2019 г. 19-03-2019 15 B
Протокол 15.03.2019 г. 19-03-2019 20.51 KB
Протокол 14.03.2019 г. 19-03-2019 81 KB