Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180112
20180112 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 1: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм,  РЕ 100 RC – еднослойни от Ø 32 мм до Ø 630 мм, двуслойни от Ø 90 мм до Ø 630 мм, и фасонни части за свързването им”

Обособена позиция  № 2: „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци”

 

 

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2 03-12-2020 261.11 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1 03-12-2020 260.02 KB
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 08-11-2018 711.29 KB
Договор за обществена поръчка Обособена позиция № 2 08-11-2018 1.81 MB
Договор за обществена поръчка Обособена позиция № 1 08-11-2018 2.45 MB
Решение 19-09-2018 82.49 KB
Доклад на комисия 18.09.2018 г. 19-09-2018 117.09 KB
Протокол 18.09.2018 г. 19-09-2018 2.53 MB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 12-09-2018 33.27 KB
Протокол 12.09.2018 г. 12-09-2018 254.66 KB
Писмени разяснения по условията на обществена поръчка 22-08-2018 77.56 KB
Документация за обществена поръчка 15-08-2018 791.21 KB
еЕЕДОП 15-08-2018 93.01 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 15-08-2018 630.21 KB
Решение за откриване на процедура 15-08-2018 338.51 KB