Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20170062
20170062 Документи: 6

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Доставка на  водомери  резбови с  Q3= 2,5  m³/h; 4 m³/h; 6,3 m³/h; 10 m³/h; 16 m³/h за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери коаксиални с въртящо се бутало, водомери резбови магнитно-индуктивни с DN 20-40 mm с вградени лоджер и модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-150 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян.” - ПРЕКРАТЕНА

Решение 13-09-2017 102.36 KB
Протокол 12.09.2017 г. 13-09-2017 179.19 KB
Писмени разяснения по условията на обществената поръчка 28-08-2017 107.67 KB
Документация за обществена поръчка 18-08-2017 781.53 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 18-08-2017 526.08 KB
Решение за откриване на процедура 18-08-2017 332.24 KB