Профил на купувача до 30.09.2014 (архив)

Публична покана за участие в обществена поръчка изх.номер 42/31.03.2014 г. по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за "Разработване и внедряване на система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03. Документацията може да изтеглите безплатно от приложените файлове. *Приложените файлове са недостъпни…
Публична покана с уникален код 9026627 за участие в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян". Документацията за участие може да изтеглите от приложените файлове. * Приложените файлове са недостъпни, поради изтичане срока на валидност на публичната покана с уникален код 9026627 в 23:59 ч. на 17.03.2014 г.
Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД - гр.Троян". Документацията за участие може да изтеглите от приложените файлове. * Приложените файлове са недостъпни, поради изтичане срока на валидност на публичната покана с уникален код 9025914 в 23:59 ч. на 26.02.2014 г.
В технически спецификации от документация за "Доставка на лични предпазни средства" се прави следното уточнение: Комплект яке с качулка и свалящи се ръкави с полугащеризон зимни/светлоотразителни ленти - лицевата тъкан да не е с рефлекторни свойства; да е минимум от 120 гр./м2
След постъпили запитвания във връзка с публикувана публична покана за участие в процедура за "Доставка на лични предпазни средства" по изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд, даваме следните отговори: Въпрос: В какъв цвят трябва да е работното облекло, за което не е упоменато изрично в техническите спецификации, част от документация за "Доставка на лични предпазни средства"?Отговор: Работното облекло следва да бъде изработено в син цвят, а където има…