Профил на купувача до 30.09.2014 (архив)

Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на гл. 8а от Закона за обществените поръчки с предмет "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 2 "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" Вижте приложените файлове
Уважаеми дами и господа,С настоящето писмо Ви уведомяваме, че публична покана с уникален код 9021778 на "В и К Стенето" ЕООД с предмет ""Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" във връзка с изпълнението на проект "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд". Структурата на анализа следва да съдължа най-малко: 1. Въведение 2. Изложение и анализ 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията…
Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на гл. 8а от Закона за обществените поръчки с предмет "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 2 "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" Вижте приложените файлове
Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение до обекти на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян на територията на община Троян, област Ловеч от лицензиран оператор на електрически разпределителни мрежи. Повече информация в прикачените файлове.
Предоставяне на информация във връзка с получено запитване за допълнителна информация по обществена поръчка - И-270 / 01.08.2013. Въпрос: Количествата електрическа енергия по тарифни зони, съгласно приложена Техническа спецификация - т.2. Регистриран разход по месеци за периода от януари 2012 до декември 2012 г. и т.3 Регистриран разход по месеци за периода януари 2013 до юни 2013 г. Справките са в приложените файлове.