Печат на тази страница

Напредък по проект BG051PO001-2.3.03-1098 за м.август 2014 г.

Петък, 12 Септември 2014 16:45
Публикувана в Проект BG051PO001-2.3.03-1098

 

„В и К Стенето” ЕООД гр.Троян изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.


През месец август 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

  1. Изпълнение на Дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” – извършен е сертификационен одит от избраната фирма изпълнител на разработената и внедрена Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 и е издаден сертификат за съответствие.

  2. Изпълнение на Дейност 8 „Осигуряване на публичност на дейностите по проекта чрез извършване на услуги за визуализация” – изготвен е проект на информационна брошура с информация за дейностите по проекта и постигнатите резултати.

  

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".