Напредък по проект BG051PO001-2.3.03-1098 за м.декември 2013 г.

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец декември 2013 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. До Ръководителя на Договарящия орган е изпратено искане за промяна плана на действие и графика на тръжни процедури. Искането за промяна е наложено от прекратяването през м. ноември 2013 г. на процедурата за избор на изпълнител по дейност 2 "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" и необходимостта от определяне на нов период за подготовка и изпълнение на дейността, както и планираната дата за обявяване на процедура по чл.14, ал.4 от ЗОП.
Променен е и периода за подготовка и изпълнение на дейност 3 "Ремонт на ДМА", както и планираната дата за обявяване на процедура по чл.14, ал.5 от ЗОП. 
Исканите промени няма да окажат отрицателно влияние върху изпълнението на проекта, върху постигането на целите на проекта и очакваните резултати.
2. Преработена е изготвената документация за подготовка на дейност 2 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.

 "Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”