Напредък по проект BG051PO001-2.3.03-1098 за месец ноември 2013 г.

Понеделник, 09 Декември 2013 14:02
Публикувана в Проект BG051PO001-2.3.03-1098

"В и К Стенето" ЕООД гр.Троян изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013 г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", приоритетна ос 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец ноември 2013 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. Изготвена е информационна табела от избрания изпълнител по проведена процедура за дейност 8 "Осигуряване на публичност на дейностите по проекта". Монтирана е на входа на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян.
2. Публикувано е прес съобщение за началото на проекта в местен вестник.
3. Подготвена е документация и е публикувана публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител на дейност 2 по проекта "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност".
4. Организирана е и е проведена процедура за избор на изпълнител на дейност 2 по проекта "Анализ на състоянието и проектиране на ортганизацията на трудовата дейност." Процедурата е прекратена без да бъде избран изпълнител, поради неизпълнени изисквания от участниците, поставени от възложителя "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян.
5. Ще бъде проведена нова процедура за избор на изпълнител на дейност 2 по проекта "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност".

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта"