Започна изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето" ЕООД"

Петък, 08 Ноември 2013 14:06
Публикувана в Проект BG051PO001-2.3.03-1098

На 01.10.2013 г. започна изпълнението на Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен между „В и К Стенето" ЕООД гр.Троян и Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд", приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място. Срокът на изпълнение на договора е 12 месеца, като изпълнението му ще приключи на 30.09.2014 г.

Със заповед на управителя на „В и К Стенето" ЕООД гр.Троян беше сформиран екип от четирима служители на дружеството за организация и управление на проекта.
Общата цел на проекта е да се подобрят условията на труд в дружеството при спазване нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Основните дейности, които ще се извършат в рамките на проекта са:
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
Ремонт на дълготрайни материални активи;
Закупуване на оборудване;
Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства;
Разработване на Система за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001;
Сертификация на Системата за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001;
Осигуряване на публичност на дейностите по проекта.
До края на месец октомври 2013 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. Подготвена е документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на дейност 8 по проекта „Осигуряване на публичност на дейностите по проекта"
2. Организирана е и е проведена процедура за избор на изпълнител на дейност 8 по проекта „Осигуряване на публичност на дейностите по проекта". Избран е изпълнител за осъществянане на услугите за визуализация по проекта.

Общият бюджет на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" е 150 099,87 лв., като финансовият принос на Европейския социален фонд е в размер на 120 079,90 лв.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
„В и К Стенето" ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта"