Ремонтни дейности в с.Старо село

Сряда, 09 Септември 2020 07:27
Публикувана в Новини

Във връзка с ремонтни дейности по водопроводната мрежа в с.Старо село, мах.Шарбан, ще бъде нарушено водоподаването в района на 09.09.2020 г. и на 10.09.2020 г.

Ремонтни дейности в гр. Троян

Понеделник, 24 Август 2020 07:31
Публикувана в Новини

Започват ремонтни дейности по водопроводната мрежа на ул. "Васил Спасов" в гр. Троян. Ще бъде нарушено водоподаването до 28.08.2020 г. в рамките на работния ден.

Обявление за провеждане на публичен търг

Петък, 14 Август 2020 16:24
Публикувана в Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителят на „В и К – Стенето“ ЕООД гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, ЕИК 820146942, публично предприятие по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от ЗПП, на основание чл.11, ал.2 и чл.12 от Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел, във връзка с глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 157 на Общински съвет гр.Троян, и с Решение № РД-188/14.08.2020 г., открива търг за продажба на движими вещи, както следва:

А) Обект № 1:

1. Описание на обекта: Лек автомобил ВАЗ 21213, с регистрационен номер ОВ 0913 АМ, с идентификационен номер XTA21213041748667, двигател 7739582.

2. Начална тръжна цена: 1040.00 лв.(хиляда и четиридесет лева), без ДДС.

3. Стъпка на наддаване: 10.40 лв. (десет лева и четиридесет стотинки), представляваща едно на сто от началната тръжна цена.

4. Размер на депозита и краен срок за внасяне: 150,00 лв. (сто и петдесет лева), който да бъде внесен в брой в „Обслужващ център“ в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр. Троян ул.“Христо Ботев“ №213, всеки работен ден от 07:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа или по банков път, по банкова сметка на дружеството, както следва: Общинска банка филиал Троян, IBAN BG72SOMB91301010304501, BIC SOMBBGSF до 31.08.2020 година.

5. Място, където се закупува тръжната документация и цената й: в „Обслужващ център“ в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, на цена 2,00 лв.(два лева) без ДДС, платима в брой на място.

6. Срок за закупуване на тръжната документация: всеки работен ден от 07:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа до 28.08.2020 г. включително.

7. Срок за подаване на предложения за участие в търга: до 16:00 часа на 01.09.2020 г. в Обслужващ център в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213

8. Срок за извършване на оглед на обекта: всеки работен ден в складова база БКС Червянска лъка, от 08:00 часа до 15:00 часа, до 28.08.2020 година.

9. Място, ден и час на провеждане на търга: в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, на 02.09.2020 г., от 10:00 часа.

          10. Специални изисквания към участниците: в търга може да участва всяко правоспособно и дееспособно физическо и юридическо лице. Физическите лица следва да бъдат пълнолетни и да не са поставени под запрещение. За юридическите лица следва да не е налице открито производство по несъстоятелност или ликвидация. Юридическите лица се представляват в търга от своя законен представител или от упълномощено лице. До участие в публичния търг не се допускат лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

Б) Обект № 2:

1. Описание на обекта: Лек автомобил Форд Торнео Конект С, с регистрационен номер ОВ 9787 АР, с идентификационен номер WFOHXXTTPH3M66286, двигател 3М66286.

2. Начална тръжна цена: 1160.00 лв.(хиляда сто и шестдесет лева), без ДДС.

3. Стъпка на наддаване: 11.60 лв.(единадесет лева и шестдесет стотинки), представляваща едно на сто от началната тръжна цена.

4. Размер на депозита и краен срок за внасяне: 150,00 лв. (сто и петдесет лева), който да бъде внесен в брой в „Обслужващ център“ в административната сграда на      „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр. Троян ул.“Христо Ботев“ №213, всеки работен ден от 07:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа или по банков път, по банкова сметка на дружеството, както следва: Общинска банка филиал Троян, IBAN BG72SOMB91301010304501, BIC SOMBBGSF до 31.08.2020 година.

5. Място, където се закупува тръжната документация и цената й: в „Обслужващ център“ в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, на цена 2,00 лв.(два лева) без ДДС, платима в брой на място.

6. Срок за закупуване на тръжната документация: всеки работен ден от 07:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа до 28.08.2020 г. включително.

7. Срок за подаване на предложения за участие в търга: до 16:00 часа на 01.09.2020 г. в Обслужващ център в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213

8. Срок за извършване на оглед на обекта: всеки работен ден в складова база „Баба Руса“, ул.Сеновоза“ от 08:00 часа до 15:00 часа, до 28.08.2020 година.

9. Място, ден и час на провеждане на търга: в административната сграда на      „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, на 02.09.2020 г., от 10:00 часа.

10. Специални изисквания към участниците: в търга може да участва всяко правоспособно и дееспособно физическо и юридическо лице. Физическите лица следва да бъдат пълнолетни и да не са поставени под запрещение. За юридическите лица следва да не е налице открито производство по несъстоятелност или ликвидация. Юридическите лица се представляват в търга от своя законен представител или от упълномощено лице. До участие в публичния търг не се допускат лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

2. Условия за повторен публичен търг – в случай, че за един от  обектите или за двата обекта не постъпят предложения за участие, ще се проведе повторен търг на 29.09.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16:00 часа на 23.09.2020 г., внасянето на депозита и огледа на автомобилите до 15:00 часа на 25.09.2020 г., а подаването на предложенията до 16:00 часа на 28.09.2020 год., включително.

3. За допълнителна информация – тел.0670/64297

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с ремонтни дейности, ще бъде нарушено водоподаването в рамките на работния ден по ул."Васил Левски", от Рязан мост надолу, в кв.Велчевско

Ремонтни дейности в с.Голяма Желязна

Сряда, 22 Юли 2020 07:27
Публикувана в Новини

Започват ремонтни дейности на водопроводната мрежа по ул."Георги Бенковски" и ул."Стойко Ханджиев" в с.Голяма Желязна. Ще бъде нарушено водоподаването в следващите дни, в рамките на работния ден.