„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец декември 2013 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. До Ръководителя на Договарящия орган е изпратено искане за промяна плана на действие и графика на тръжни процедури. Искането за промяна е наложено от прекратяването през м. ноември 2013 г. на процедурата за избор на изпълнител по дейност 2 "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" и необходимостта от определяне на нов период за подготовка и изпълнение на дейността, както и планираната дата за обявяване на процедура по чл.14, ал.4 от ЗОП.
Променен е и периода за подготовка и изпълнение на дейност 3 "Ремонт на ДМА", както и планираната дата за обявяване на процедура по чл.14, ал.5 от ЗОП. 
Исканите промени няма да окажат отрицателно влияние върху изпълнението на проекта, върху постигането на целите на проекта и очакваните резултати.
2. Преработена е изготвената документация за подготовка на дейност 2 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.

 "Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”

"В и К Стенето" ЕООД гр.Троян изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013 г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", приоритетна ос 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец ноември 2013 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. Изготвена е информационна табела от избрания изпълнител по проведена процедура за дейност 8 "Осигуряване на публичност на дейностите по проекта". Монтирана е на входа на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян.
2. Публикувано е прес съобщение за началото на проекта в местен вестник.
3. Подготвена е документация и е публикувана публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител на дейност 2 по проекта "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност".
4. Организирана е и е проведена процедура за избор на изпълнител на дейност 2 по проекта "Анализ на състоянието и проектиране на ортганизацията на трудовата дейност." Процедурата е прекратена без да бъде избран изпълнител, поради неизпълнени изисквания от участниците, поставени от възложителя "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян.
5. Ще бъде проведена нова процедура за избор на изпълнител на дейност 2 по проекта "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност".

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта"

 

Обява за свободно работно място

Сряда, 04 Декември 2013 10:40
Публикувана в Новини

"В и К Стенето" ЕООД гр. Троян, търси да назначи служител на длъжност "СЧЕТОВОДИТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН"

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - завършено висше образование, специалност "Счетоводство и контрол" или "Финанси"
2. Познаване на счетоводното и данъчно законодателство
3. Работа с компютър и счетоводни програми
4. Умения за работа в екип, комуникативност, прецизност, конфиденциалност и лоялност

Необходими документи:
1. Заявление за постъпване на работа
2. Автобиография
3. Актуална снимка
4. Копие от документ за завършено образование и други квалификации
5. Трудова книжка и препоръки от предишен работодател /ако притежава/

Документи се подават в Информационен център на дружеството, до 18.12.2013 г. вкл. от 07.00 ч. до 15.30 ч.

 

Започва текущ ремонт на 21.11.2013 в с. Бели Осъм, ул. Стоян Българенчето. Ще бъде прекъснато водоподаването на абонатите в центъра на с. Бели Осъм в посока Троян.

На 01.10.2013 г. започна изпълнението на Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен между „В и К Стенето" ЕООД гр.Троян и Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд", приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място. Срокът на изпълнение на договора е 12 месеца, като изпълнението му ще приключи на 30.09.2014 г.