Профил на купувача до 30.09.2014 (архив)

Предмет на обществената поръчка: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян". Документацията за участие в процедурата, заедно с решението за откриване и обявлението за обществената поръчка може да изтеглите безплатно от прикачените файлове.
На 23.09.2014 г. от 09:00 часа в гр.Троян, ул."Христо Ботев" № 213, в кабинета на Управителя на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, ще бъдат отворени ценовите оферти, съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП по открита процедура с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф 630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, полипропиленови (ПП) фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм за нуждите на…
Публична покана за участие в обществена поръчка изх.номер 55/25.06.2014 г. по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за "Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03. Документацията може да изтеглите безплатно от приложените файлове. * Приложените файлове са…
Предмет на поръчката: Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, полипропиленови (ПП) фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян.Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно…
Публична покана за участие в обществена поръчка изх.№ 44/03.04.2014 г. по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за "Разработване и внедряване на система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03. Документацията може да изтеглите безплатно от приложените файлове. *Приложените файлове са недостъпни…
Страница 1 от 6