Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 46
20150042 Документи: 9

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:„Доставка на водомери резбови с Qn 1,0 m³/h; 1,5  m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

20150032 Документи: 9

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на горива за МПС от бензиностанции за автомобилния парк на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

20150022 Документи: 19

Открита процедура с опростени правила по ЗОП с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

20150012 Документи: 7

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

20140022 Документи: 29

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"