Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 46
20170032 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

20170021 Документи: 8

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството

20170013 Документи: 15

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

20160032 Документи: 11

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм,  РЕ 100 RC – еднослойни от Ø 32 мм до Ø 630 мм, двуслойни от Ø 90 мм до Ø 630 мм, и фасонни части за свързването им”

Обособена позиция № 2 „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци"

 

 

20160022 Документи: 12

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"