Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 41
20160013 Документи: 4

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:„Извършване на последваща периодична проверка и последваща проверка след ремонт на водомери резбови  Qn 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 5,0 m³/h;  6 m³/h; 10 m³/h сух и мокър тип за студена вода,  водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян” - ОТТЕГЛЕНА

20150082 Документи: 4

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД" гр.Троян"

20150071 Документи: 8

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството"

20150061 Документи: 2

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството" - оттеглена

20150052 Документи: 5

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"