Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 45
20180073 Документи: 8

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

20180062 Документи: 14

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Обособена позиция №1 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Обособена позиция №2 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

 

20180053 Документи: 7

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

20180042 Документи: 11

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на ваучери за храна за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД , гр. Троян“

20180032 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД , гр. Троян“