Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 45
20190011 Документи: 8

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството"

20180112 Документи: 13

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 1: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм,  РЕ 100 RC – еднослойни от Ø 32 мм до Ø 630 мм, двуслойни от Ø 90 мм до Ø 630 мм, и фасонни части за свързването им”

Обособена позиция  № 2: „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци”

 

 

 

20180102 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Обособена позиция №1 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Обособена позиция №2 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

20180092 Документи: 13

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на употребяван верижен товарач с мултифункционална (отваряема) кофа за нуждите на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

 

20180081 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място /СIРР/” на градски канализационен клон с диаметри ф500мм, ф600мм и Я600/900мм, с обща дължина 255м., в гр.Троян, преминаващ по ул. „Васил Левски”, от съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Тома Хитров“ до съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Минко Радковски“, и  безизкопно превключване на 31 бр. СКО към рехабилитирания участък“