Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 46
20190022 Документи: 10

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД , гр. Троян“

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на пясък за обратен насип /непромит/, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обособена позиция № 2: "Доставка на минерал бетон - фракция 0 ÷ 40 мм, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

20190011 Документи: 8

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството"

20180112 Документи: 13

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 1: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм,  РЕ 100 RC – еднослойни от Ø 32 мм до Ø 630 мм, двуслойни от Ø 90 мм до Ø 630 мм, и фасонни части за свързването им”

Обособена позиция  № 2: „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци”

 

 

 

20180102 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Обособена позиция №1 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Обособена позиция №2 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

20180092 Документи: 13

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на употребяван верижен товарач с мултифункционална (отваряема) кофа за нуждите на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”