Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20200042
20200042 Документи: 5

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях за нуждите  на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 1 „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм еднослойни,  РЕ 100 RC многослойни тръби от Ø 90 мм до Ø 630 мм от ПЕВП  за полагане без пясъчно легло, и заваряеми фасонни части за свързването им”

Обособена позиция № 2 „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци”

Писмено разяснение по условията на обществена поръчка 03-07-2020 544.12 KB
Документация за обществена поръчка 12-06-2020 805.04 KB
еЕЕДОП 12-06-2020 90.21 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 12-06-2020 642.58 KB
Решение за откриване на процедура 12-06-2020 338.63 KB