Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20200032
20200032 Документи: 4

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян"

Документация за обществена поръчка 17-03-2020 436.21 KB
еЕЕДОП 17-03-2020 87.73 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 17-03-2020 503.99 KB
Решение за откриване на процедура 17-03-2020 312.48 KB