Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20200023
20200023 Документи: 23

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни и суровите подземни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „А“  (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 2: „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „Б“ (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 3: „Извършване на периодичен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К” Стенето ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 4: „Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода съгласно Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване”

Обособена позиция № 5: „Извършване на пробонабиране и анализи на сурови подземни води, използвани за питейно – битово водоснабдяване, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води”

Обявление за приключване на договор за общ.поръчка ОбП №2 12-05-2021 249.52 KB
Обявление за приключване на договор за общ.поръчка ОбП №4 29-04-2021 253.97 KB
Обявление за приключване на договор за общ.поръчка ОбП № 3 29-04-2021 255.1 KB
Обявление за приключване на договор за общ.поръчка ОбП №5 29-04-2021 257.03 KB
Обявление за приключване на договор за общ.поръчка ОбП № 1 29-04-2021 248.54 KB
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 12-05-2020 1.17 MB
Договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 5 12-05-2020 785.54 KB
Договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 4 12-05-2020 1014.04 KB
Договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 3 12-05-2020 809.26 KB
Договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 2 12-05-2020 1.21 MB
Договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 1 12-05-2020 845.76 KB
Решение 27-03-2020 370.28 KB
Доклад 27-03-2020 212.48 KB
Протокол № 4 26.03.2020 г. продължение 27-03-2020 255.99 KB
Протокол № 3 18.03.2020 г. продължение 27-03-2020 199.75 KB
Протокол № 2 17.03.2020 г. продължение 27-03-2020 834.21 KB
Протокол № 1 16.03.2020 г. 27-03-2020 720.35 KB
Писмено разяснение по условията на обществена поръчка 06-03-2020 106.45 KB
Писмени разяснения по условията на обществена поръчка 26-02-2020 104.87 KB
еЕЕДОП 19-02-2020 87.52 KB