Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190063
20190063 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните и на суровите повърхностни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Извършване на периодичен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К” Стенето ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 2: „Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода, съгласно Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване”

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Об.позиция № 2 13-05-2020 259.03 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Об.позиция № 1 13-05-2020 265.99 KB
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 15-07-2019 717.35 KB
Договор за обществена поръчка № 9/26.06.2019 г. с приложения 15-07-2019 1.67 MB
Договор за обществена поръчка № 8/26.06.2019 г. с приложения 15-07-2019 1.58 MB
Решение 10-06-2019 43 KB
Доклад на комисия 10-06-2019 41 KB
Изчислителни таблици към протокол от преговори със "СЖС България" ЕООД 10-06-2019 28.31 KB
Таблица - предложение за цени към протокол от преговори със "СЖС България" ЕООД 10-06-2019 13.75 KB
Протокол от преговори със "СЖС България" ЕООД 03.06.2019 г. 10-06-2019 43 KB
Оценителни таблици към протокол от преговори с "ДИАЛ" ООД 10-06-2019 23.28 KB
Протокол от преговори с "ДИАЛ" ООД 03.06.2019 г. 10-06-2019 53.5 KB
Решение за откриване на процедура - пряко договаряне 22-05-2019 346.16 KB
Декларации - образци 22-05-2019 25.49 KB
Покана за участие в процедура - пряко договаряне 22-05-2019 961.84 KB