Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 44
20170062 Документи: 6

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Доставка на  водомери  резбови с  Q3= 2,5  m³/h; 4 m³/h; 6,3 m³/h; 10 m³/h; 16 m³/h за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери коаксиални с въртящо се бутало, водомери резбови магнитно-индуктивни с DN 20-40 mm с вградени лоджер и модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-150 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян.” - ПРЕКРАТЕНА

20170052 Документи: 6

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на  водомери  резбови с  Q3 1,6 m³/h; 2,5  m³/h; 4 m³/h; 6,3 m³/h; 10 m³/h; 16 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-125 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян” - ПРЕКРАТЕНА

20170042 Документи: 3

Договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: Доставка на горива за МПС от бензиностанции за автомобилния парк на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян

20170032 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

20170021 Документи: 8

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството