Новини

Ремонт на водопроводната мрежа в с.Старо село

Понеделник, 14 Септември 2020 07:11
Публикувана в Новини
От 14.09.2020 г. започва ремонт на водопроводната мрежа в мах.Шарбан, с.Старо село. Ще бъде нарушено водоподаването през седмицата в рамките на работния ден.

Ремонтни дейности в с.Старо село

Сряда, 09 Септември 2020 07:27
Публикувана в Новини
Във връзка с ремонтни дейности по водопроводната мрежа в с.Старо село, мах.Шарбан, ще бъде нарушено водоподаването в района на 09.09.2020 г. и на 10.09.2020 г.

Ремонтни дейности в гр. Троян

Понеделник, 24 Август 2020 07:31
Публикувана в Новини
Започват ремонтни дейности по водопроводната мрежа на ул. "Васил Спасов" в гр. Троян. Ще бъде нарушено водоподаването до 28.08.2020 г. в рамките на работния ден.

Обявление за провеждане на публичен търг

Петък, 14 Август 2020 16:24
Публикувана в Новини
ОБЯВЛЕНИЕ Управителят на „В и К – Стенето“ ЕООД гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, ЕИК 820146942, публично предприятие по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от ЗПП, на основание чл.11, ал.2 и чл.12 от Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел, във връзка с глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 157 на Общински съвет гр.Троян, и с Решение № РД-188/14.08.2020 г., открива търг за продажба на движими вещи,…
Във връзка с ремонтни дейности, ще бъде нарушено водоподаването в рамките на работния ден по ул."Васил Левски", от Рязан мост надолу, в кв.Велчевско