„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец март 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Започна изпълнението на дейност 2 - "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност". Проведени са срещи с екип експерти от избраната фирма изпълнител във връзка с изготвянето на анализа.
2. Доставени са работното облекло и личните предпазни средства за работниците и служителите на дружеството в изпълнение на дейност 5 - "Доставка на лични предпазни средства". Всички са обозначени със стикери, указващи, че доставката е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
3. Изготвена е документация за провеждане на обществена поръчка по чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки - прилагане на глава осма "а" от закона в подготовка на дейност 6 - "Разработване и внедряване на система за БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001". Публикувана е публична покана на Портала за обществени поръчки и документация на интернет сайта на дружеството.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".

Публична покана за участие в обществена поръчка изх.№ 44/03.04.2014 г. по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за "Разработване и внедряване на система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03.

Документацията може да изтеглите безплатно от приложените файлове.

*Приложените файлове са недостъпни поради изтичане срока на валидност на публичната покана.

Публична покана за участие в обществена поръчка изх.номер 42/31.03.2014 г. по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за "Разработване и внедряване на система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03. Документацията може да изтеглите безплатно от приложените файлове.

*Приложените файлове са недостъпни поради оттегляне на публичната покана от Портала за обществени поръчки в 11:36 ч.на 03.04.2014 г.

 

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец февруари 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. Доставени са 14 броя ергономични столове в изпълнение на дейност 4 – Закупуване на оборудване.
2. Доставени са 6 броя климатици, 2 броя газови калорифери и 1 брой термопомпа в изпълнение на дейност 4 – Закупуване на оборудване.
3. Проведена е процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на дейност 2 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Избран е изпълнител и е сключен писмен договор.
4. Проведена е процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на дейност 5 – Закупуване на лични предпазни средства. Избран е изпълнител и е сключен писмен договор.

 

 "Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.„В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”

 

Публична покана с уникален код 9026627 за участие в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян".

Документацията за участие може да изтеглите от приложените файлове.

* Приложените файлове са недостъпни, поради изтичане срока на валидност на публичната покана с уникален код 9026627 в 23:59 ч. на 17.03.2014 г.

Страница 1 от 8