На 25 юни 2013 г. „В и К Стенето“ ЕООД  гр.Троян сключи с Агенцията по заетостта Договор ESF-2303-04-06002 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG 051РО001-2.3.03 „Безопасен труд“, приоритетна ос 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция – 2.3. Подобряване условията на труд на работното място.

Срокът за изпълнение на Договора е една година, като проектът стартира на 01.10.2013 г. и приключва на 30.09.2014 г.

 

Основните дейности, които се извършиха в рамките на проекта са:

 •  Изготвен е „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”;
 •  Извършен е ремонт на дълготрайни материални активи - стълбище с изграждане на площадки и парапет на савака на речно водохващане „Жална” с.Балканец;
 • Закупено е оборудване - термопомпа за отопление и охлаждане, климатици и газови калорифери, ергономични столове за работещите с компютри в администрацията на дружеството;
 • Закупени са работно облекло и лични предпазни средства;

 • Разработена е и е внедрена Система за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001;

 • Сертифицирана е внедрената Система за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001;

   

  Общият бюджет на проекта е на стойност 150 099,87 лв., като финансовия принос на Европейския социален фонд е в размер на 120 079,90 лв.

   

           С извършените дейности е постигната целта на проекта - подобряване на условията на труд във „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян чрез усъвършенстване организацията на трудовата дейност в дружеството, повишаване компетентността на  служителите и работниците по отношение на спазването на стандартите по безопасност и здраве при работа, подобряване производителността на труда, намаляване предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания, създаване на работна среда с по-високи изисквания от минимално необходимите, изисквани от българското законодателство по безопасност и здраве при работа.

    

  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като

  официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”

 

„В и К Стенето” ЕООД гр.Троян изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.


През месец август 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

 1. Изпълнение на Дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” – извършен е сертификационен одит от избраната фирма изпълнител на разработената и внедрена Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 и е издаден сертификат за съответствие.

 2. Изпълнение на Дейност 8 „Осигуряване на публичност на дейностите по проекта чрез извършване на услуги за визуализация” – изготвен е проект на информационна брошура с информация за дейностите по проекта и постигнатите резултати.

  

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.


През месец юли 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Подготовка на Дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” – проведена е процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана за избор на изпълнител на дейността. В посочения в документацията срок е постъпила една оферта. Длъжностните лица са отворили, разгледали и оценили получената оферта, която отговаря на изискванията на възложителя на обществената поръчка. За работата си длъжностните лица са съставили протокол, който е одобрен от управителя на дружеството чрез издадена заповед. Избраната фирма за извършване на „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” е „Интернешънал Сертификейшънс България” ЕООД гр.София, с която е сключен писмен договор.

През месец август и септември ще се извърши изпълнението на дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001”, чрез извършване на сертификационен одит и издаване на сертификат за съответствие.

 

 

 

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец юни 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Изпълнена е  Дейност 6 „Разработване и внедряване на система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001”. През месеца са проведени срещи с екип експерти от избраната фирма изпълнител във връзка с разработването на системата. Проведени са обучения, предадени са всички материали и са изпълнени дейностите по разработването и внедряването на системата.

2. Подготовка на Дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” – изготвена е документация за изпълнението на дейността чрез възлагане по чл.14, ал.4 от ЗОП – прилагане на глава осма „а”, публикувана е публична покана в портала за обществени поръчки и заедно с документацията на интернет сайта на дружеството.

 

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец май 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Изпълнена е Дейност 3 „Ремонт на ДМА”. Избраната фирма е извършила заложените строително-монтажни работи в установения в договора срок. Фирмата изпълнител е предала извършените строително-монтажни работи, състоящи се в изграждане на савак и парапет на стълбище, и реконструкция на стълби с площадка на РВ „Жална” с.Балканец, общ.Троян с протокол образец 19 и приемо-предавателен протокол.

2. Започва изпълнение на Дейност 6 „Разработване и внедряване на система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001”. Проведени са срещи с екип експерти от избраната фирма изпълнител във връзка с разработването на системата.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".

 

Страница 1 от 4